| LAMAN UTAMA | SEJARAH | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM |INDEK MAJALAH |SINOPSIS
line decor

   

Selamat Datang ke Laman Sesawang Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam

 

Sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan dalam Majlis Perasmian Persidangan Kebangsaan Memperkasa Budaya Membaca 2013 yang bertema: 'Membaca Memperkasa Bangsa', bertempat di Dewan Songket, Hotel Antarabangsa Rizqun pada hari Rabu, 1 Jamadilawal 1434 Hijrah bersamaan 13 Mac 2013 Masehi

AKTIVITI CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN

Untuk mengikuti gambar-gambar aktiviti perpustakaan sepanjang cuti penggal persekolahan kedua, sila layari laman facebook kami: Perpustakaan Dbp atau lihat laman Instagram kami :perpustakaandbp)

 
   


 

 

Instagram.jpg

Tahukah Awda? Keahlian Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah  PERCUMA. Awda hanya perlu datang ke mana-mana cawangan perpustakaan dengan membawa bersama kad pengenalan dan salinan surat beranak bagi kanak-kanak berumur 11 tahun kebawah dan bagi bukan warga negara hendaklah membawa salinan kad pengenalan penjamin warga Negara Brunei Darussalam.

KALENDAR MEMPERKASA BUDAYA MEMBACA 2013

KAJISELIDIK BUDAYA MEMBACA


PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA SELURUH DAERAH

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan (Perpustakaan Pusat)

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurong

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Seria

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Temburong